Piagam Pelanggan

Written by Super User. Posted in Uncategorised

  PIAGAM PELANGGAN PEJABAT TANAH KUALA MUDA
UNIT PERKARA TEMPOH
UNIT A ● Permohonan Ubah Jenis Kegunaan Tanah (Peringkat Pejabat Tanah) 3 bulan
UBAH JENIS ● Permohonan Serahan dan Pemberian Semula Tanah (Peringkat Pejabat Tanah) 3 bulan
KEGUNAAN TANAH ● Permohonan Pecahan Sempadan Tanah (Borang 9A) 6 bulan
● Permohonan Pecahan Sempadan Tanah (Borang 9B) 6 bulan
● Permohonan Penyatuan Tanah (Borang 9C) 6 bulan
● Permohonan Serahan Semua Bahagian / Sebahagian Tanah (Borang 12A / Borang 12B) 4 bulan
● Permohonan Ubah Syarat Nyata Tanah (Pertanian) 5 bulan
UNIT B ●Daftar Hakmilik Sementara Unit Pelupusan 1 - 7 hari
PENDAFTARAN ●Daftar Hakmilik Sementara Unit Pembangunan 1 - 7 hari
HAKMILIK ●Daftar Hakmilik Kekal (QTFT) (Dari Tarikh Terima Pelan P.A) 1 - 15 hari
●Daftar Hakmilik Sambungan (Dari Tarikh Terima Pelan P.U) 1 - 15 hari
●Pembetulan Sek.380 1 - 14 hari
"Urusan tidak melibatkan siasatan
"Urusan melibatkan siasatan
●Urusan Kaunter
"Carian rasmi 1 minggu
"Carian persendirian 10 minit
"Salinan dokumen 1 - 7 hari
"Serah hakmilik 5 minit
UNIT C URUSNIAGA
PENDAFTARAN ●Pindah Milik - Borang 14A (SEK 215,217,218,K.T.N) 1 hari
●Gadaian Tanah - Borang 16A (SEK 242 K.T.N) 1 hari
●Melepas Gadaian - Borang 16N (SEK 278 K.T.N) 1 hari
●Perakuan Jualan Oleh Pentadbir Tanah - Borang 161 (SEK 265 K.T.N) 1 hari
●Perakuan Jualan Oleh Mahkamah - Borang 16F (SEK 259 K.T.N) 1 hari
●Permohonan Kebenaran PindahMilik / Gadaian Tanah yang ada Sekatan Kepentingan (E-Consent) 6 bulan
●Surat Wakil Kuasa (SEK 309 K.T.N) 1 hari
●Pindah Milik Pajakan dan Gadaian - Borang 14B (SEK 218) 1 hari
BUKAN URUSNIAGA
●Permohonan Kemasukan Kewet Persendirian (SEK 323 K.T.N) 1 hari
●Permohonan Penarikan Balik Kewet Persemdirian (SEK 325 K.T.N) 1 hari
●Permohonan Kewet Persendirian Oleh Pendaftar (SEK 325 K.T.N) 3 bulan
●Permohonan Perintah Mahkamah 1 hari
●Turun Milik Akibat Kematian 1 hari
CATITAN : KEPUTUSAN DAFTAR DALAM MASA SEHARI. DOKUMEN / HAKMILIK BOLEH DIKUTIP DALAM MASA 7 HARI BEKERJA.
UNIT E Menerima Bayaran Hasil di Kaunter Bayaran 2 minit
HASIL Menyemak dan Menjawab Pertanyaan Serta Kemaskini Alamat Hakmilik 4 minit
Semakan dan Pengiraan Ampu Hasil 3 minit
Mencetak Laporan Log Off 2 minit
Mencetak Penyata Buku Tunai Harian 2 minit
Mengira Kutipan Hasil 20 minit
Menyedia Penyata Pemungut 10 minit
Proses Penyerahan Hasil Kutipan Kepada Sekuriti 25 minit
Merekod Kemasukan Wang Ke Bank sepanjang masa
Mencetak Dan Pos Bil Cukai Tanah sepanjang masa
Siasatan Notis 2A 20 minit
Daftar Cek Bayaran Cukai Tanah (1 Cek) 1 minit
UNIT F ●Mengeluarkan Pesanan Tempahan (LO) Sebaik Menerima Permohonan 1 hari
KEWANGAN ●Merekodkan Bekalan Alat Tulis Pembelian Aset Dan Inventori Dalam Kadpetak (KEW.300_J4),Harta Modal (KEW.PA_3) 3 hari
●Memproses Permohonan Panjar Wang Runcit 3 hari
●Memproses Tuntutan Elaun Perjalanan Dan Elaun Lebih Masa Dan ETK. 6 hari
●Menyediakan Penyata Gaji Bulanan / KWSP / Potongan Gaji. 6 hari
●Mengurus Penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan Jabatan 30 hari
●Mengurus Penyata Taksiran Pendapatan - Kakitangan PTKM 10 hari
●Menyelenggara Buku Akaun Deposit Tahunan Dan Perseorangan Untuk Dihantar Kepada Bendahari 14 hari
●Mengurukan Penyediaan Pindah Peruntukan / Tambahan Peruntukan 2 hari
●Menyediakan Baucer Jurnal Untuk Pelarasan Akaun Deposit Unit A dan Unit K 6 hari
●Menyediakan Sijil Gaji Akhir Anggota 1 hari
●Mencetak Laporan Bulanan ,Laporan Lejar Am Dalam Sistem Speks Untuk Disimpan Dalam Fail-Fail Berkaitan 1 hari
●Mengunci Masuk Anggaran Belanjawan Tahun Baru Yang Diluluskan Dari Pejabat Kewangan Negeri Dalam Sistem SPEKS Mengikut Senarai 10 hari
Nama Kakitangan Dan Jumlah Yang Diperoleh Untuk Bekalan Pejabat / Aset Setiap Hujung Tahun
UNIT J ●Memohon Pengisian Kekosongan Jawatan 1 Tahun Sekali Ke SUK 1 bulan
PENTADBIRAN ●Memastikan Permohonan Perlantikan Secara Sementara, Diuruskan Dalam Tempoh 30 Hari 30 hari
●Mengeluarkan Laporan Bulanan Bagi Mesyuarat Pengurusan Unit Pentadbiran Setiap Bulan 7 hari
●Memproses Pengesahan Lantikan ,Pengesahan Dalam Perkhidmatan Dan Pemberian Taraf Pencen Untuk Dihantar Ke SUK 7 hari
●Memproses Permohonan Cuti Separuh Gaji / Cuti Tanpa Gaji Untuk Dihantar Ke SUK 15 hari
●Mengemukakan Perakuan Kes Tatatertib Untuk Pertimbangan Pengerusi Lembaga Tatatertib Ke SUK 15 hari
●Melaksanakan Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai-Pegawai Yang Layak Untuk Dihantar Ke SUK, Dalam Tempoh 21 Hari Dari Tarikh Surat 30 hari
Dikeluarkan Atau Mengikut Keperluan.
●Memaklumkan Mengenai Sesuatau Kursus Yang Akan Dijalankan Serta Mengedarkan Maklumat Kursus / Latihan / Seminar / Bengkel 7 hari
Seminggu Selepas Menerima Surat Penganjur / Dipersetujui Pihak Pengurusan
●Melaksanakan Perkhidmatan Dan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Mengikut Jadual Tahunan Yang Ditetapkan 14 hari
●Memastikan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Bagi Semua Kakitangan Dikumpulkan Sebelum 15hb Februari Tahun Berikutnya 1 bulan
●Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa MBJ ,Mesyuarat Jawatankuasa JKTU Sebanyak 4 Kali Setahun 4 kali setahun
●Permohonan Cuti Rehat 5 Hari Sebelum Bercuti Perlu Dihantar Ke Unit Pentadbiran 3 hari
●Menjana Dan Menyediakan Laporan HRMIS - Pengemaskinian Profil Perkhidmatan Dan Rekod Peribadi Setiap Bulan 1 bulan
UNIT K ●Pemilikan 30 minit
PELUPUSAN TANAH ●Lesen Pendudukan Sementara
"Semakan Borang Permohonan (Jadual 1) Di kaunter Dan Sediakan Resit Bayaran Dan Pendaftaran Fail 30 minit
"Bagi Tanah Desa Maksud Pertanian Kurang Daripada 10 Ekar Diluluskan Oleh Pentadbir Tanah 1 - 7 hari
●Pelupusan Secara Perizapan 20 hari
●Permohonan Sijil Pertanian Siam
"Semakan Borang Permohonan Dan Sediakan Resit Pembayaran 20 minit
"Siasatan Dan Keluarkan Sijil Pertanian Siam 1 - 2 bulan
UNIT L ●Menyelesaikan Permohonan Pengambilan Tanah Di Bawah Seksyen 3 (1)(a) Akta Pengambilan Tanah 1960 6 bulan
PELUPUSAN TANAH ●Menyelesaikan Permohonan Pengambilan Tanah Di Bawah Seksyen 3 (1)(b) atau ( c ) Akta Pengambilan Tanah 1960 9 bulan
●Mengatur Urus Perbicaraan Pengambilan Tanah 1 hingga 2 bulan
●Mengatur Urus Terimaan Dan Serahan Cek Bayaran Rampasan Tanah 14 hari
●Memproses Penyediaan Dokumen Hakmilik Sambungan 1 - 2 bulan
●Mengeluar Borang H Kepada Orang Berkepentingan Dalam tempoh 1 hari (Selepas perbicaraan)
●Mengurus Dan Memproses Permohonan Ke Amanah Raya 14 hari
●Semakan Berkaitan Projek Pengambilan Terdahulu 3 bulan
UNIT N ●Permohonan Permit Pengeluaran Bahan Batuan 3 bulan
BAHAN BATUAN "Pasir Sungai 3 bulan
"Pasir Darat 3 bulan
"Pasir Lombong 3 bulan
"Tanah Merah 3 bulan
"Tanah Liat 3 bulan
"Bijih Besi 1 bulan
●Pembayaran Royalty Bahan Bantuan 1 jam
●Permohonan Pelekat Stiker Lori 15 minit
UNIT Q ●Siasatan
LELONG ●Lelongan Awam Pertama
●Lelongan Awam Kedua
●Sijil Rujukan Mahkamah
●Lelong Laku
●16l
●Pendaftaran Jurulelong
UNIT PELAN ●Daftar Plot Tanah Di Dalam Indeks Lot Permohonan Tanah 1 - 2 hari
●Penyediaan Permintaan Ukur 1 jam - 1/2 jam
●Penyelenggaraan Peta Penyeselaian 1 jam
●Daftar Plot Tanah / Lot-Lot Baru Akibat Daripada Proses Pecahan Bahagian Dan Percantuman Tanah 1 hari
●Semak Status Tanah Untuk Pemberimilikan Tanah 14 hari
●Penyediaan Pelan 20 minit
●Memeriksa Pelan Pra Perhubungan Sebelum Dikeluarkan Hakmilik Sementara (JKPTG bil 17 / 1977) 1 -2 jam
UNIT ●Menyediakan Laporan/Kronologi kes/Deraf Affidavit Jawapan/Makklumat tertentu/Status Terkini Bagi Kes-Kes Yang Difailkan Ke Mahkamah 7 hari waktu bekerja
PERUNDANGAN Bagi Pihak Pentadbir Tanah Kuala Muda Kepada Kamar Penasihat Undang-Undang Negeri Kedah Yang Mewakili Pentadbiran Tanah
Di Mahkamah.
●Membantu Pegawai/kakitangan PTD Kuala Muda Dalam menyediakan Maklumat-Maklumat Khusus Bagi Tujuan Hadir Ke Mahkamah Apabila 7 hari waktu bekerja
Menerima Sepina.
●Menyelaras Dan Merujuk Isu-Isu / Permasalahan / Kemushkilan Sesuatu Perkara Berkaitan Undang-Undang Pejabat Tanah Dan Galian Negeri 7 hari waktu bekerja
Kedah Dan Kamar Penasihat Undang-Undang Negeri Kedah Untuk Diedarkan Kepada Semua Unit / Bahagian Yang Berkaitan Di PTD Kuala Muda
●Menyelaraskan Maklumat / Pemberitahuan Berkenaan Undang-Undang Yang Disampaikan Oleh Bahagian Undang-Undang Pejabat Tanah Dan 3 hari waktu bekerja
Galian Negeri Kedah Dan Kamar Penasihat Undang-Undang Negeri Kedah Untuk Diedarkan Kepada Semua Unit / Bahagian Yang Berkaitan DI
PTD Kuala Muda
●Mendaftar dan Memproses Serta Memantau Aduan Yang Diterima Daripada Orang Ramai,Justeru Membuat Tindakan Ke Atas Aduan Tersebut 15 hari waktu bekerja
Dalam Tempoh 5 Hari Waktu Bekerja
●Mengambil Tindakan Undang-Undang Ke Atas Tunggakan Cukai Tanah Tertakluk kepada aduan serta arahan
yang dikeluarkan
●Menyelesaikan Masalah Yang Timbul Mengenai Undang-Undang Dengan Merujuk Kepada Bahagian Undang-Undang Pejabat Pengarah Tanah 2 hari waktu bekerja
dan Galian Negeri Kedah dan Kamar Penasihat Undang-Undang Negeri Kedah
 ●Setiap Aduan Akan Dijawab   5 Hari Bekerja
UNIT ●Menyelesaikan Semua Aduan,Pertanyaan ICT dan Kerja-Kerja Baik Pulih Kerosakan Kecil Akan Diambil Tindakan

 1 - 5 Hari Bekerja

TEKNOLOGI ●Menyelesaikan Masalah Perkakasan,Perisian,Sistem dan Rangkaian Yang Dihadapi Oleh Pengguna   1 - 2 Minggu
MAKLUMAT ●Memastikan Perkhidmatan Semua Operasi Serve dan Rangkaian Dapat Dicapai Secara Berterusan
UNIT ●Menerima Fail-Fail Dari Unit-Unit
TEKNIKAL ●Melihat Dan Meneliti Setiap Fail Yang Diterima 5 Minit Bagi Setiap Unit
●Merekod Fail-Fail Tersebut dan Mengedar Kepada Penolong Pegawai Tanah 5 Minit Bagi Setiap Fail
●Memeriksa Setiap Fail Yang Laporannya Telah Selesai Disediakan Oleh Penolong Pegawai Tanah 15 Minit
●Merekod Fail-Fail Yang Selesai Dibuat Laporan Oleh Penolong Pegawai Tanah dan Menyerah Fail-Fail Tersebut Kepada Unit-Unit Berkenaan 10 Minit

Scan QR KOD

ptkm

Pautan

MyGovernmentLambang Kedah kecikmampu1JPA1malaysia-pngmscHRMISgov

Media

 

Video Audio


       

 

Pelawat

200363
Hari IniHari Ini44
SemalamSemalam75
Minggu IniMinggu Ini163
Bulan IniBulan Ini822
KeseluruhanKeseluruhan200363

Undian

Adakah Informasi Laman Web Ini Membantu Anda?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: